zde se nacházíte:
Úvod > Zahradníkova

Zásady ochrany osobních údajů

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Gastroenterologická ambulance s.r.o., IČO: 28331109, se sídlem Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp.zn. C 61840 (dále jen „správce“), která bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“).

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění registračního formuláře v klientské sekci, formuláře rychlé poptávky, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, rok narození, e-mailová adresa, telefon, IP adresa.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

a) plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a předsmluvní jednání o uzavření takové smlouvy;

b) pokud jste zákazníkem správce, pak na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho nákupního chování za účelem personalizace nabídky služeb. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každého obchodního sdělení;

c) pro účely registrace a správy Vašeho profilu zákazníka na internetových stránkách správce, pokud si ho sami vytvoříte. Profil je určen k nabídkám zboží a služeb správce a jejich personalizaci a v této souvislosti i analýze Vašeho nákupního chování. Profil Vám dále usnadňuje objednávku zboží a služeb u správce, sledování Vašich objednávek a jejich vyřízení. Vytvořením profilu souhlasíte se zpracováním osobních údajů způsobem uvedeným v tomto bodě. Profil si můžete kdykoliv zrušit a ukončit tím zpracování osobních údajů dle tohoto bodu.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je:

a) skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

b) oprávněný zájem správce nebo třetí strany v případě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;

c) skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se podle platných právních předpisů vztahují na správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

d) souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, přičemž svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu plnění s Vámi uzavřené smlouvy, popř. do doby vypořádání vzájemných nároků z této smlouvy. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, uchovává je správce po dobu 3 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@erigo.cz. Pokud tímto způsobem odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a správy Vašeho profilu zákazníka na internetových stránkách správce, bude Váš profil zrušen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení. Těmito osobami jsou zejména marketingoví a IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost proti zpracování v určitých případech (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, www.uoou.cz);
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • pokud byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, právo jej kdykoli odvolat; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

Zpracovatel

Osobní údaje zpracovávají následující společnosti:

 • STUDIO ERIGO s.r.o., IČ: 29197783, se sídlem Šumavská 416/15 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, spisová značka C 64989

Kontakt na zpracovatele

Zpracovatele můžete kontaktovat na e-mailu: info@erigo.cz či písemně na adrese sídla správce (Šumavská 416/15, 602 00 Brno). Zpracovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností zpracovatele je veškerá komunikace mezi Vámi a zpracovatelem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.